Beranda » Pesantren » Pondok Pesantren Banyuwangi

Pondok Pesantren Banyuwangi

Iklan

Daftar Ponpes Pondok Pesantren salaf modern putra putri di kabupaten Banyuwangi Jatim Indonesia

PP. Al Falah Pecemengan 085648816071 Pasanggrahan Banyuwangi Jatim Kombinasi 46 13 Ihwanudin, KH (alm) Abu Marwan Toyib, KH
1,235 1,235 512351001164 PP. Darul Falah Krajan RT 01/01 085236706899 Pasanggrahan Banyuwangi Jatim Ashriyah 60 94 Moh. Fadlil, KH Moh. Fadlil, KH
1,236 1,236 512351001165 PP. Darul Falah Jl. Sukomade Ringin Mulyo – Pasanggrahan Banyuwangi Jatim Salafiyah 30 10 M. Khasanudin Ahmad Ulil Albab

1,237 1,237 512351001161 PP. Darul Muttaqin Seloagung RT 04/01 08564876106 Pasanggrahan Banyuwangi Jatim Kombinasi 64 39 Abdulloh Thohir, KH Makmun, KH, Drs
1,238 1,238 512351001087 PP. Darus Syafa’ah Kesilir Sumbersuko 0333-711788 Pasanggrahan Banyuwangi Jatim Kombinasi 50 100 Achmad Zakariya, KH Munawar Syarif
1,239 1,239 512351001160 PP. Mamba’ul Huda Dsn Sumberurip 0812485359 Pasanggrahan Banyuwangi Jatim Kombinasi 135 102 Muslim Sulaiman, KH Muslim Sulaimn, KH
1,240 1,240 512351001162 PP. Miftahul Huda Sumber Bening 0333-711355 Pasanggrahan Banyuwangi Jatim Kombinasi 20 35 Imron Rosadi, K Imron Rosadi, K
1,241 1,241 512351001003 PP. Minhajussalikin Kalingonggo Ringin Mulyo 081336673326 Pasanggrahan Banyuwangi Jatim Kombinasi 109 26 Fathul Mubin, KH. Fathul Mubin, KH.
1,242 1,242 512351001163 PP. Modern Terpadu TPHQ Kesilir Siliragung 081358126120 Pasanggrahan Banyuwangi Jatim Kombinasi 45 50 Moh. Zainuddin Aziz Moh. Zainuddin Aziz
1,243 1,243 512351002287 PP. Al Amnan Kebon Rejo Rt 03 Rw 02 0333 711822 Bangorejo Banyuwangi Jatim Kombinasi 30 40 K. Amnan ( Alm ) K. Abd Hamim
1,244 1,244 512351002017 PP. An Nur Sukomukti 0333-712168 Bangorejo Banyuwangi Jatim Salafiyah 18 17 Chumaidi M. A. Basyar, K Chumaidi M. A. Basyar, K
1,245 1,245 512351002019 PP. An-Nuur Sukomukti 0333712168 Bangorejo Banyuwangi Jatim Salafiyah 18 17 Chumadi M. Abd. Basyar, K. Chumadi M. Abd. Basyar, K.
1,246 1,246 042351002038 PP. Darus Sa’adah Sukomukti RT. 02/ RW. 03 085236588146 Bangorejo Banyuwangi Jatim Salafiyah 42 18 Zuhdi, K Aly Shodiq, Ky
1,247 1,247 512351002018 PP. Darussa’adah Sukomukti 085236588146 Bangorejo Banyuwangi Jatim Salafiyah 42 18 Zuhdi, K. Aly Shodiq, Ky.
1,248 1,248 512351002009 PP. Hidayatul Mubtadi’in Jl. KH. Agus Salim No. 23 0333-710052 Bangorejo Banyuwangi Jatim Ashriyah 75 115 Damsiri, KH Mudjahid, KH
1,249 1,249 512351002016 PP. Hidayatul Mubtadiin Jl. KH. Agus Salim No. 23 0333710052 Bangorejo Banyuwangi Jatim Ashriyah 75 115 Damsisri, KH (alm) Mudjahid ZR, KH.
1,250 1,250 512351002042 PP. Salafiyah Syafiiyyah Rt 01 Rw 02 Sukorejo 0333710543 Bangorejo Banyuwangi Jatim Kombinasi 17 66 Hafidhoh Wildan, Ny, Hj. Nur Hariri, Ky.
1,251 1,251 042351002040 PP. Salafiyyah Syafiiyyah RT 01 RW 02 Sukorejo 0333-710543 Bangorejo Banyuwangi Jatim Kombinasi 17 66 Wildan Suyuthi, KH Nur Hariri, K
1,252 1,252 512351002202 PP. Sunan Ampel Taman Suruh 0333395038 Bangorejo Banyuwangi Jatim Kombinasi 100 35 Miftahuddin Yahya, KH, Drs. Zaini Muhtctar, H,Drs.
1,253 1,253 512351003188 PP. Al-Atiq Sido Agung 0333395464 Purwoharjo Banyuwangi Jatim Kombinasi 60 90 Imam Sibaweh, SPdi. Imam Sibaweh, SPdi.
1,254 1,254 512351003016 PP. Al-Falah Sumberejeki 03337706921 Purwoharjo Banyuwangi Jatim Kombinasi 75 40 Mashuri Abd. Jalel, K (alm) Syahrul Munir Mashuri, K.
1,255 1,255 042351003069 PP. Darul Falah Ngadi Redjo 0333-397342 Purwoharjo Banyuwangi Jatim Kombinasi 195 125 Ihsanuddin, KH Ihsanuddin, KH
1,256 1,256 042351003388 PP. Darul Falah Ngadi Redjo I 0333-397342 Purwoharjo Banyuwangi Jatim Kombinasi 42 47 Nur Afandi, KH Nur Afandi, KH
1,257 1,257 512351003019 PP. Darul Falah Rt 02 Rw 04 Ngadirejo 0333397342 Purwoharjo Banyuwangi Jatim Kombinasi 195 125 Ihsanuddin, KH. Ihsanuddin, KH.
1,258 1,258 512351004228 PP. Al Kholili Kedung Wungu Tegaldlimo Banyuwangi Jatim Kombinasi 50 – Nur ‘Aini, K Nur ‘Aini, K
1,259 1,259 512351004290 PP. Darul Mamur Pondok Asem Tegaldlimo Banyuwangi Jatim Salafiyah 47 65 K.Mahfudz K.Munib Alawi
1,260 1,260 512351004010 PP. Darunnajah Kedung Sumur Tegaldlimo Banyuwangi Jatim Kombinasi 70 – Abdul Halim Dzulqurnain, KH Abdul Halim Dzulqarnain, KH
1,261 1,261 512351004296 PP. Mabba ‘ ussam Kali Agung 0333 595623 Tegaldlimo Banyuwangi Jatim Kombinasi 60 40 Muhadi Nur Wahid KH Imam Sya ‘ roni
1,262 1,262 512351004282 PP. Manbau Salam Kali Agung 0333-595623 Tegaldlimo Banyuwangi Jatim Kombinasi 60 40 KH.Muhadi Nur Wahid Imam Syaroni
1,263 1,263 042351004001 PP. Mansya’ul Huda Kedungwungu Rt 09 Rw 06 0333 – 595471 Tegaldlimo Banyuwangi Jatim Kombinasi 83 52 Fatchul Suyuthi Thoha, KH Fatchulloh Suyuthi Thoha, KH
1,264 1,264 512351004281 PP. Raudlatul Falah Palumbang Tegaldlimo Banyuwangi Jatim Salafiyah 40 23 K.Rofiq Hamdani K.Rofiq Hamdani
1,265 1,265 512351004297 PP. Raudlotul Falah Palu Agung Tegaldlimo Banyuwangi Jatim Salafiyah 40 30 K. Rofiq Hamdani K. Rofiq Hamdani
1,266 1,266 512351005286 PP. Al Ikhlash Sumber Ayu Rt 5 Rw 2 Sumber Ayu 0813 36489604 Muncar Banyuwangi Jatim Salafiyah 30 16 Ky . Syuhadi Km. Sholeh
1,267 1,267 512351005291 PP. Al Ikhlash Sumberayu Muncar Banyuwangi Jatim Salafiyah 43 20 K.Syuhadi KM.Sholeh
1,268 1,268 512351005298 PP. Al Masruriyah Tegal Pare Muncar Banyuwangi Jatim Salafiyah – 79 H.Abd.Hadi H.Abd.Hadi
1,269 1,269 042351005667 PP. Al Masyruriyah Tegal pare Muncar Banyuwangi Jatim Kombinasi 87 – Abd. Hadi, K Abd. Hadi, K
1,270 1,270 512351005038 PP. Al-Futuhiyah Jl. Patung Raya 0333590292 Muncar Banyuwangi Jatim Kombinasi 90 67 Abdul Khalim, KH. Abdul Khalim, KH.
1,271 1,271 512351005019 PP. An-Nashir Tegalpare 081336340480 Muncar Banyuwangi Jatim Salafiyah 100 – Tarhib Aly, K. A. Shoban Malawi, K.
1,272 1,272 512351005287 PP. Darul Hikmah Kumendung Muncar Banyuwangi Jatim Salafiyah 80 30 K.Abdul Wahid K.Abdul Wahid
1,273 1,273 512351005299 PP. Darul Hikmah Kumendung 081 358163569 Muncar Banyuwangi Jatim Salafiyah 80 45 Abdul Wahid K Abdul Wahid K
1,274 1,274 512351005044 PP. Darul Iman Tapanrejo Krajan Muncar – Muncar Banyuwangi Jatim Salafiyah 20 50 M. Rukhani Rohmatulloh,KH. M. Masmuroni Nur Khamid, Ky.
1,275 1,275 512351005024 PP. Darush Shalah PO BOX 212 Tegalpare 0333592235 Muncar Banyuwangi Jatim Kombinasi 425 375 Abu Bakar, KH. Luqman Syah MS, KH.
1,276 1,276 042351005002 PP. Darussalam Tegal Pare 0333-591611 Muncar Banyuwangi Jatim Kombinasi 63 74 Sayuti, K Imam Nawawi, K
1,277 1,277 512351005029 PP. Darussalam Kabatmantren 03337721251 Muncar Banyuwangi Jatim Kombinasi 25 71 Misbahul Munir, KH. Aly Mahrus Misbah, K.
1,278 1,278 512351005069 PP. Darussalam Tegalpare 0333591611 Muncar Banyuwangi Jatim Kombinasi 63 74 Sayuti, K. Imam Nawawi, K.
1,279 1,279 512351005300 PP. Fathus Salam Dusun Sumber Joyo Muncar Banyuwangi Jatim Salafiyah 15 – Moh. Shohibul Hadi K Moh. Shohibul Hadi K
1,280 1,280 512351005288 PP. Fathus Salam Sumberjoyo Muncar Banyuwangi Jatim Salafiyah 50 – K.M.Shohibul Hadi K.M.Shohibul Hadi
1,281 1,281 042351005572 PP. Mamba’ul Ulum Dsn. Krajan Muncar Banyuwangi Jatim Kombinasi 80 60 Askandar, K Abu Hasan Sadli, K
1,282 1,282 512351005033 PP. Manbaul Uluum Dsn. Krajan 0333592791 Muncar Banyuwangi Jatim Kombinasi 311 421 Askandar, KH. Abu Hasan Syadili ASK, KH,.
1,283 1,283 512351005037 PP. Minhajut Thullab Jl. KH. Abdul Mannan PO BOX 20 0333592788 Muncar Banyuwangi Jatim Kombinasi 323 236 Abdul Mannan, KH. Fakhruddin Mannan, KH.
1,284 1,284 512351005018 PP. Munassary Tegalpare 0333597219 Muncar Banyuwangi Jatim Kombinasi – 80 Muhyidin Aly, K. Indahsoh
1,285 1,285 512351005227 PP. Nurul Jadid Kedungrejo Muncar 0333592814 Muncar Banyuwangi Jatim Kombinasi 90 120 Hasan Basri Ridlwan, KH (alm) Moch. Ali, KH.
1,286 1,286 512351005030 PP. Sabilut Taufiq Krajan Rt 05 Rw 06 – Muncar Banyuwangi Jatim Kombinasi 89 – Abdul Manan, KH. Masyhuri, K.
1,287 1,287 512351005049 PP. Syeh Maulana Ishaq Curah Pacul 0333596032 Muncar Banyuwangi Jatim Kombinasi 55 54 Ali Imron Abdullah, KH. Ali Imron Abdullah, KH.
1,288 1,288 512351006285 PP. Aswaja Cempoko Sari Cluring Banyuwangi Jatim Salafiyah 38 30 KH.Ali Imron Abdullah KH.Ali Imron Abdullah
1,289 1,289 512351006052 PP. Asy Syafa’ah Krajan Campangrejo 0333-394906 Cluring Banyuwangi Jatim Salafiyah 80 55 Nur Khayyin, KH Jalaludin
1,290 1,290 512351006284 PP. Baitul Alimin Pancursari 081-559922550 Cluring Banyuwangi Jatim Salafiyah 68 72 Khoirul Khoirul Anam
1,291 1,291 042350810531 PP. Baitul Amin Pancursari 01/04 Cluring Banyuwangi Jatim Kombinasi 137 128 Jalaludin, Ky Jalaludin, Ky
1,292 1,292 513251006384 PP. Baitus Salam Simbar Tampo 0333 397474 Cluring Banyuwangi Jatim Kombinasi 100 95 Shoheh Al Mansur, KH Shoheh Al Mansur, KH
1,293 1,293 512351006133 PP. Darul Mu’minin Sembulung 0333-4712708 Cluring Banyuwangi Jatim Kombinasi 75 40 M. Azmu’in, K M. Azmu’in, K
1,294 1,294 512351006057 PP. Darun Najah Tanjungsari Krajan 0333-397890 Cluring Banyuwangi Jatim Kombinasi 113 65 Hudan Dardiri Salam, KH Rohmar S.Sos.I
1,295 1,295 513251006549 PP. Fathurrahim Pancarsari Cluring Banyuwangi Jatim Kombinasi 100 95 Abd. Rahim, KH Mahmud, KH
1,296 1,296 042351006002 PP. Roudltul Aitam Karangrejo Rt 02 Rw 01 0333-393571 Cluring Banyuwangi Jatim Kombinasi 90 97 Jalaludin, Kyai Jalaludin, Kyai
1,297 1,297 512351007188 PP. Al Atiq Sido Agung 0333-395464 Gambiran Banyuwangi Jatim Kombinasi 60 90 Imam Sibaweh, SPd.I Imam Sibaweh, SPd.I
1,298 1,298 042351007651 PP. An Nur Gambiran Banyuwangi Jatim Kombinasi 285 273 Nur Hasyim, KH Nur Hasyim, KH
1,299 1,299 512351007163 PP. An Nuur Gambiran Banyuwangi Jatim Kombinasi 60 20 K. Nur Hasyim K. Nur Hasyim
1,300 1,300 512351004722 PP. Darrssalam Blok agung Gambiran Banyuwangi Jatim Kombinasi 130 160 Muhtar Syafaat, K A. Hisyam Syafaat
1,301 1,301 512351007001 PP. Darul Aitam Darussalam Karangdoro 0333-845646 Gambiran Banyuwangi Jatim Kombinasi 129 99 Ahmad Qusyairi Syafa’at, SH, K Farhan Al Mujahid
1,302 1,302 042351007005 PP. Darul Amien Gembolo 0333-396657 Gambiran Banyuwangi Jatim Kombinasi 25 7 Hasan, K Drs. H. M. Rouchin Huda
1,303 1,303 042351007367 PP. Darul Hikmah Jl. Gembo Lo Purwodadi 0333 398351 Gambiran Banyuwangi Jatim Kombinasi 39 30 Imam Muhdi, KH Imam Muhdi, KH
1,304 1,304 512351007183 PP. Darul Munadjah Krajan Gambiran Banyuwangi Jatim Salafiyah 100 100 Muh. Yasin, KH Muh. Yasin, KH
1,305 1,305 512351007387 PP. Darul Munajjah Taman sari Gambiran Banyuwangi Jatim Ashriyah 70 93 M. Hassyim M Hasyim
1,306 1,306 512351007055 PP. Darussalam Blok Agung RT 02/03 0333-845972 Gambiran Banyuwangi Jatim Kombinasi 1,148 919 Muhtar Syafa’at, KH Ahmad Hisyam Syafa’at, KH
1,307 1,307 042351004621 PP. Mamba’ul Huda Krasak 0333 – 595471 Gambiran Banyuwangi Jatim Kombinasi 214 95 Fatchul Suyuthi Thoha, KH Fatchulloh Suyuthi Thoha, KH
1,308 1,308 512351007180 PP. Mus Darul Atii Jangkung Mulyo Setembel 0333 – 844711 Gambiran Banyuwangi Jatim Kombinasi 65 25 KH. Irfan Thonawi KH. Irfan Thonawi
1,309 1,309 512351007588 PP. Mus Darul Atii Setembel 0333 – 844711 Gambiran Banyuwangi Jatim Kombinasi 129 37 Irfan Thonawi Irfan Thonawi
1,310 1,310 512351007054 PP. Subulussalam Krajan I RT 03/03 0333-847 Gambiran Banyuwangi Jatim Kombinasi 164 81 Hambaly Mu;thy, KH Hambaly Mu;thy, KH
1,311 1,311 512351007052 PP. Tsamaroturroudloh Tegalsari 0333-844145 Gambiran Banyuwangi Jatim Salafiyah 229 71 Sholeh, KH Nurudin, KH
1,312 1,312 512351008060 PP. Majlisus Sya’adah Jl. Jember Banyuwangi 0333-821826 Glenmore Banyuwangi Jatim Kombinasi 27 56 Ali Mufi, KH (alm) Hamdi Ali Mufi, KH
1,313 1,313 042351009377 PP. An Nur Kalibaru Wetan 0333-897410 Kalibaru Banyuwangi Jatim Ashriyah 200 124 Abdul Hamid Bakir Nurudin Bakir
1,314 1,314 042351009053 PP. Darussalam Jl. KH Afifie PO BOX 10 0333-897139 Kalibaru Banyuwangi Jatim Kombinasi 73 115 Afifie Abd Majid Muhammad Faizin, K
1,315 1,315 042351009378 PP. Darussalam Kajarharjo 0333-897139 Kalibaru Banyuwangi Jatim Ashriyah 48 324 R. Afifie, KHR. Hisyam Mustofa, S.Pd
1,316 1,316 512351010359 PP. Al Ashriyah Jl. Setail Genteng Banyuwangi Jatim Ashriyah 159 27 Abdul Basyar, KH Mawardi, KH
1,317 1,317 042351010510 PP. Al Hidayatussalafiyah Kembiritan Cendono Genteng Banyuwangi Jatim Salafiyah 40 20 Kholil, H Kholil, H
1,318 1,318 512351010081 PP. Al Huda JL. Imam Safi’i Krajan Genteng Banyuwangi Jatim Kombinasi 50 – Adenin, K Muhsin, K
1,319 1,319 512351010084 PP. Al Munawori Mangli Karangsari Genteng Banyuwangi Jatim Salafiyah 80 15 Ach. Mistari Ach. Mistari
1,320 1,320 042351010073 PP. Bustanul Makmur Jl. KH. Djunaidi Asymuni 0333-7700334 / Genteng Banyuwangi Jatim Kombinasi 167 134 Djunaidi Asnmuni, KH Saifuddin Zuhri DJ, KH
1,321 1,321 512351010179 PP. Ma’had Alam JL. Bedungan Setail No 1 081 24941747 Genteng Banyuwangi Jatim Kombinasi 19 37 Farid S. Ag M. Farid S. Ag
1,322 1,322 042351010076 PP. Raudlatul Thalabah Jl. Jember Setail Genteng Bwi 0333-846382 Genteng Banyuwangi Jatim Kombinasi 276 125 Badril Munir, KH Masrukhin Badri, K
1,323 1,323 512351010076 PP. Raudlatut Thalabah Jalan Jember 0333846382 Genteng Banyuwangi Jatim Kombinasi 276 125 Badril Munir, KH. Mas Ruhin Aba Hidayat, KH.
1,324 1,324 512351011367 PP. Al Hikmah Jl Sempu Paiton Parijata 0333 – 630704 Srono Banyuwangi Jatim Kombinasi 76 148 Makmuri, K Anis Fauzy, IBMR
1,325 1,325 512351010082 PP. Al Kautsar Jl.. Pandan 0333 – 845790 Srono Banyuwangi Jatim Ashriyah – 220 Nurhamid Iskandar, KH Endang Indarti R, S.Ag, S.Pd
1,326 1,326 512351010354 PP. Al Kautsar Sumber sari 0333 – 845790 Srono Banyuwangi Jatim Ashriyah – 210 Nurhamid Iskandar, KH Nurhamid Iskandar, KH
1,327 1,327 042351011029 PP. Al Qodiriyah Jl. KH. Abdus Shomad No.1 0333-632288 Srono Banyuwangi Jatim Kombinasi 162 112 Djunaidi, KH Amin makmun, K, Drs
1,328 1,328 042351011028 PP. Nurul Huda Semalang 0333-846223 Srono Banyuwangi Jatim Salafiyah 50 77 Nasruddin Zaini, KH Nasruddin Zaini, KH
1,329 1,329 512351011176 PP. Salaf Darussalam Sumberagung 0333-7706878 Srono Banyuwangi Jatim Kombinasi 66 138 A. Fathoni, KH Syamsuri Muhtar, KH
1,330 1,330 042351011023 PP. Tarbiyatul Muridin Jl. Mayor Sudono 0333-632261 Srono Banyuwangi Jatim Kombinasi 190 60 M. Nizar Muslich, KH M. Nizar Muslich, KH
1,331 1,331 512351012048 PP. Bustanul Abror Seke Kendal Singojuruh Banyuwangi Jatim Salafiyah 115 32 Ahmad Nur Rosyid, KH Ahmad Nur Rosyid, KH
1,332 1,332 512351012091 PP. Darul Anwar Dsn. Krajan – Singojuruh Banyuwangi Jatim Salafiyah 73 87 Habib Toha Habib Toha
1,333 1,333 512351012116 PP. Darul Latief Ar-Rosyid Jl. Babakan 0333630454 Singojuruh Banyuwangi Jatim Kombinasi 35 36 Masdarun, H (alm) Ahmad Rosyidi, KH, Lc.
1,334 1,334 512351012096 PP. Darus Sholah Gumirih 0333633665 Singojuruh Banyuwangi Jatim Kombinasi 271 237 Nur Fauzi, KH. Nur Fauzi, KH.
1,335 1,335 512351012596 PP. Darussholah Gumirih 0333 633665 Singojuruh Banyuwangi Jatim Kombinasi 99 27 Nur Fauzi, KH Nur Fauzi, KH
1,336 1,336 512351012097 PP. Ihya’ Ulumiddin Dsn. Krajan 0333630231 Singojuruh Banyuwangi Jatim Kombinasi 198 151 Hasbullah, KH. Abdullah, KH (alm)
1,337 1,337 512351012387 PP. Ihya’ulumiddin Padang 0333-630231 Singojuruh Banyuwangi Jatim Kombinasi 63 60 Abdulloh Hasbulloh Malikus Sholeh, Drs.
1,338 1,338 512351012699 PP. Mambaul Falah Kedung liwung 0333 632135 Singojuruh Banyuwangi Jatim Kombinasi 80 83 Rofi’i Ma’sum, KH Abdillah Mukhtar, KH
1,339 1,339 512351012099 PP. Manba’ul Falah Kedungliwung 0333632209 Singojuruh Banyuwangi Jatim Kombinasi 87 101 Rofi’i Ma’shum, K. (alm) Mundzir Rofi’i, K.
1,340 1,340 512351012170 PP. Nurul Qur’an Dsn. Wijenan Kidul 0333630819 Singojuruh Banyuwangi Jatim Kombinasi 116 116 Syahrir Ibrohim, H, Drs. Imam Muhtadi, K.
1,341 1,341 042351012002 PP. Nurul Quran Ds Wijenan Kidul Singolatren 033 630819 Singojuruh Banyuwangi Jatim Kombinasi 116 116 Syahrir Ibrahim, H, Drs K. Imam Muhtadi
1,342 1,342 042351013378 PP. Darul Muttaqin Kaligung 0333 632546 Rogojampi Banyuwangi Jatim Ashriyah 398 – Nawawi Ishak, K Imam Kamaluddin, M.Hum, KH
1,343 1,343 512351013241 PP. Nurul Ummah Dsn. Gumuk Agung Rt 02 Rw 04 081336053523 Rogojampi Banyuwangi Jatim Salafiyah 25 30 Agus Subur, K, SAg. Agus Subur, K, SAg.
1,344 1,344 512351013006 PP. Putri Salafiyah Jl. KH. Zainuddin 0333633545 Rogojampi Banyuwangi Jatim Kombinasi – 78 Moh. Lazim, KH (alm) Abdul Ghoffar, KH.
1,345 1,345 042351014060 PP. Al Akhyar Jl. KH. Khoiruddin Malar 0333-632346 Kabat Banyuwangi Jatim Kombinasi 35 90 Mabrur, KH M. Khanif Muslim Djazuli
1,346 1,346 512351014060 PP. Al-Achyar Jl. KH. Khoiruddin Malar 0333632346 Kabat Banyuwangi Jatim Kombinasi 35 90 Rodliman Al-Harromi, KH. Khanif Muslim Djazuli, KH.
1,347 1,347 512351014046 PP. Darul Falah Dsn. Krajan 0333428923 Kabat Banyuwangi Jatim Kombinasi 30 35 Nur ‘Aly, Ust. Abd. Choliq, Ust.
1,348 1,348 512351014113 PP. Darul Hidayah Jl. KH. abdurrahman No. 19 A 0333635251 Kabat Banyuwangi Jatim Salafiyah 35 51 Abdurrahman Shaleh, KH. Imam Muhtadi, KH.
1,349 1,349 512351014019 PP. Miftahul Huda Jl. Dadapan 03337700304 Kabat Banyuwangi Jatim Kombinasi 120 – Achmad Sulaiman, KH. Abu Darda’ Achmad, K.
1,350 1,350 512351014045 PP. Nurul Huda Jl. Masjid Attaqwa No. 01 0333632619 Kabat Banyuwangi Jatim Kombinasi 78 27 Hasan Dailami Ahmad, KH. Hasan Dailami Ahmad, KH.
1,351 1,351 512351015378 PP. Al Huda Sragi 0333 – 633596 Songgoh Banyuwangi Jatim Kombinasi 40 29 Nur Fauji, KH Munawir Sadzali
1,352 1,352 042351015394 PP. Bustanul Arifin Bulu Rejo 0333 630056 Songgoh Banyuwangi Jatim Kombinasi 54 74 Khoeron Ilyas, K Hafidloh
1,353 1,353 042351015028 PP. Hidayatutt Tholibin Kencono Padangan Kendalsari Songgoh Banyuwangi Jatim Kombinasi 150 80 Gusairi, K Gusairi, K
1,354 1,354 512351015126 PP. Modern Putri Darurridwan Jl. HOS Cokroaminoto 0333-630025 Songgoh Banyuwangi Jatim Ashriyah – 81 Aslam Suryono Hadi, KH Aslam Suryono Hadi, KH
1,355 1,355 512351015128 PP. Roudlotut Tholabah Krajan 0333-633594 Songgoh Banyuwangi Jatim Kombinasi 90 68 Abdullah Yasir, KH Luqmanul Kirom
1,356 1,356 042351016072 PP. Fathul Ulum Sukosari Paspan 0333 415712 Glagah Banyuwangi Jatim Kombinasi 45 100 Nur Yasin, KH Nur Yasin, KH
1,357 1,357 512351016072 PP. Fathul Ulum Jl. Paspan Derek Glagah 0333415712 Glagah Banyuwangi Jatim Ashriyah 45 100 Masturi, KH. Masturi, KH.
1,358 1,358 512351016170 PP. Manbaul Huda Dsn. Krajan Rt 04 Rw 01 0333420459 Glagah Banyuwangi Jatim Kombinasi 18 18 Ahmad Imam Zarqoni Ahmad Imam Zarqoni
1,359 1,359 512351016128 PP. Mansya’ul Huda Dsn. Krajan 0333415095 Glagah Banyuwangi Jatim Salafiyah 51 32 Mahmud Ali, KH. Marfu’ Alik
1,360 1,360 042351016009 PP. Mansyaul Huda Dusun Krajan Rt 0333 415095 Glagah Banyuwangi Jatim Salafiyah 51 32 Mahmud Ali, KH Marfu Ali K
1,361 1,361 042351016378 PP. Mansyaul Huda Paspan 0333 415095 Glagah Banyuwangi Jatim Kombinasi 82 65 Mahmud Ali, KH Agus Marfu Ali
1,362 1,362 261352366177 PP. At Taufiq Jl. Cakraningrat 15 0333 420322 Banyuwangi Banyuwangi Jatim Kombinasi 80 90 Abdullah Syafii,KH Adib Fahmi Abdullah, A. Gus
1,363 1,363 512351017177 PP. At-Taufiq Jl. Cakraningrat No. 15 0333420322 Banyuwangi Banyuwangi Jatim Kombinasi 80 90 Abdullah Syafi’i, KH. Adib Fahmi Abdullah Agus
1,364 1,364 512351017263 PP. Darun Najah Jl. KH. Harun 03 0333417203 Banyuwangi Banyuwangi Jatim Kombinasi 56 24 Harun Abdullah, KH. A. Ma’shum Syafi’i, KH.
1,365 1,365 512351018135 PP. Darul Furqon – 0333417023 Giri Banyuwangi Jatim Kombinasi 65 – Imam Baihaqi Imam Baihaqi
1,366 1,366 512351018018 PP. Darul Huda Jl. Indragiri No. 47 0333413755 Giri Banyuwangi Jatim Kombinasi 60 – Abdul Wahab, KH. Moh. Almi Zawawi
1,367 1,367 042351018013 PP. Darus Sa’adah JL. Indragiri Panataban 0333 412058 Giri Banyuwangi Jatim Salafiyah 50 50 K. Min Hadj K. Hariri
1,368 1,368 512351018013 PP. Darussaadah Jl. Indragiri Penataban 0333412058 Giri Banyuwangi Jatim Salafiyah 50 60 Minhadj, K. Hariri, K.
1,369 1,369 512351018033 PP. HJ. Hilmiyah Jl. Hayam Wuruk 59 Giri Banyuwangi Jatim Salafiyah – 75 Hj. Hilmiyah Siti Haulah
1,370 1,370 512351018133 PP. Hj. Hilmiyah Jl. Hayam Wuruk 59 – Giri Banyuwangi Jatim Salafiyah – 75 Hilmiyah, Hj. Siti Haulah
1,371 1,371 042351018014 PP. Nur Cahaya Rt 03 Rw 03 Jl. Hayam Wuruk No 0333 426786 Giri Banyuwangi Jatim Kombinasi – 100 Bu Nyai Jazilah Bu Nyai Sumaidah
1,372 1,372 512351018014 PP. Nur Cahaya Jl. Hayam Wuruk Rt 03 Rw 03 No 0333426786 Giri Banyuwangi Jatim Kombinasi – 100 Jazilah, Ny. Sumaidah, Ny.
1,373 1,373 512351018016 PP. Sirojut Tholibien Jl. Wijaya Kusuma 0333414819 Giri Banyuwangi Jatim Kombinasi 40 40 Mursidi Asy’ari, K. Mursidi Asy’ari, K.
1,374 1,374 512351019387 PP. API Mambaul Huda Jln. Bimorejo 0333 461139 Wongsorejo Banyuwangi Jatim Salafiyah 127 – Syafií, K Muchtarom, K
1,375 1,375 512351019557 PP. Al Imaratul Mustaqimah Mangga 0333-461438 Wongsorejo Banyuwangi Jatim Kombinasi 153 213 Ali Hasan Kafrani, KH, Drs Ali Hasan Kafrani, KH, Drs
1,376 1,376 512351019157 PP. Al-Imaratul Mustaqimah Dsn. Karanganyar 0333461438 Wongsorejo Banyuwangi Jatim Kombinasi 228 160 Ach. Kafrawi, KH. Ali Hasan Kafrawi, KH, Drs.
1,377 1,377 512351019656 PP. As Syafa’ah Dsn. Krajan Wongsorejo Banyuwangi Jatim Salafiyah 127 – Musyafa’, K Musyafa’, K
1,378 1,378 042351019661 PP. Babussalam Jl. Agus Salim No. 90 0333 462652 Wongsorejo Banyuwangi Jatim Ashriyah 243 306 Ahmad Mawardi, KH Ahmad Mawardi, KH
1,379 1,379 042351019158 PP. Bahrul Ulum Dsn.Karang Anyar 0333-461261 Wongsorejo Banyuwangi Jatim Kombinasi 74 128 KH.Abd.Halim Zubair KH.Abdullah.Halim Zubair
1,380 1,380 512351019158 PP. Bahrul Ulum Dsn. Karanganyar 0333461261 Wongsorejo Banyuwangi Jatim Kombinasi 74 128 Abd. Halim Zubair, KH. Abd. Halim Zubair, KH.
1,381 1,381 042351019394 PP. Bustanul Ulum Jl. Agus Salim No. 90 0333 462652 Wongsorejo Banyuwangi Jatim Ashriyah 243 306 Ahmad Mawardi, KH Ahmad Mawardi, KH
1,382 1,382 512351019159 PP. Bustanul Ulum Jl. KH. Agus Salim No. 90 0333462936 Wongsorejo Banyuwangi Jatim Kombinasi 202 241 Mawardi, KH Mawardi, KH.
1,383 1,383 512351019156 PP. Mambaul Huda Dsn. Krajan – Wongsorejo Banyuwangi Jatim Kombinasi 50 2 Syafi’i, K. Abd. Manan, K.
1,384 1,384 042351019011 PP. Math Bahul Ulum Dusun Krajan Rt 03 Rw 03 Wongsorejo Banyuwangi Jatim Kombinasi – 100 Ahmad Affandi, K Ahmad Affandi, K
1,385 1,385 512351019011 PP. Mathbahul Ulum Dsn. Krajan Rt 03 Rw 03 0333462849 Wongsorejo Banyuwangi Jatim Kombinasi – 100 Ahmad Afandi, KH.
1,386 1,386 512351019161 PP. Miftahul Arifin Krajan I 0333510192 Wongsorejo Banyuwangi Jatim Kombinasi 80 70 Abd. Hamid, K. Abd. Hamid, K.
1,387 1,387 512351019151 PP. Miftahul Ulum Bengkak Wongsorejo 0333461446 Wongsorejo Banyuwangi Jatim Kombinasi 301 283 Ach. Djazasi MQ, KH. Moh. Hayatul Ikhsan, H, SPdi.
1,388 1,388 512351019150 PP. Nurul Abror Umbulsari 0333461440 Wongsorejo Banyuwangi Jatim Kombinasi 150 350 A. Mahfudh Zayadi, KH. Fadlur Rahman Zaini, KH.
1,389 1,389 512351019152 PP. Nurul Anwar Bimo Rt 03 Rw 02 0333462887 Wongsorejo Banyuwangi Jatim Kombinasi 35 15 Malik Ibrahim, KH. Mustofa Ibrahim, K.
1,390 1,390 042351020019 PP. Al – Azhar Jl. Sumber Wadung 0333-845980 Sempu Banyuwangi Jatim Kombinasi 341 158 Abas Hasan, KH Yasin Abbas, KH
1,391 1,391 512351020077 PP. Al-Azhar Jl. Sumber Wadung 0333845980 Sempu Banyuwangi Jatim Kombinasi 341 158 Abbas Hasan, KH. Yasin Abbas, KH.
1,392 1,392 512351020081 PP. Al-Huda Jl. Imam Syafi’i Kajan – Sempu Banyuwangi Jatim Kombinasi 50 – Adenin, K. Muhsin, K.
1,393 1,393 512351020084 PP. Al-Munawwiri Mangli 0333849124 Sempu Banyuwangi Jatim Salafiyah 35 15 Achmad Mistari Achmad Mistari
1,394 1,394 512351010079 PP. Darul Falah Pucangsari 0333-7709417 Sempu Banyuwangi Jatim Kombinasi 150 60 Abu Hasan Syaibani, K Abu Hasan Syaibani, K
1,395 1,395 512351020080 PP. Sabilul Jadil Muttaqin Karang Anyar – Sempu Banyuwangi Jatim Kombinasi 60 80 Abd. Karim, K. MI. Marzuqi, H.
1,396 1,396 512351020242 PP. Salafiyah Al-Mubarok Panjen 0333842364 Sempu Banyuwangi Jatim Kombinasi 305 285 Bahrul Muttaqin AW, KH. Mustaqim, H.
1,397 1,397 512351021033 PP. Ibnul Mubarok Dsn Kopenbayah RT 01/01 Kalipuro Banyuwangi Jatim Kombinasi 20 10 M. Faruq, H M. Faruq, H
1,398 1,398 512351021279 PP. Miftahul Ulum Bulu Payung Kalipuro Banyuwangi Jatim Kombinasi 22 30 Ust Mursyid Bashori
1,399 1,399 512351021037 PP. Nurul Khoiroh Pekarangan 0333-77088211 Kalipuro Banyuwangi Jatim Kombinasi 20 90 Siddiq, KH Taufiq Hidayah
1,400 1,400 072351021039 PP. Nurus Sa’adah Desa Bulusari Kalipuro 081933302999 Kalipuro Banyuwangi Jatim Kombinasi 35 26 Suwamo ahmad Rosyidi, Ustd Suwamo Ahmad Rosyidi, Ustd
1,401 1,401 042351021038 PP. Salafiyah Syafi’iyah Jl. Raya Situbondo 10 0333 510319 Kalipuro Banyuwangi Jatim Ashriyah 51 106 ACH. Karawi Adhim, KH, BA Ach. Karawi Adhim, KH, BA


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Flickr Photos

%d blogger menyukai ini: